آبسه مقعدی و درمان آن

عفونت و آبسه ناحیه مقعد باید سریعا تشخیص داده شده و درمان شود تا احتمال خطرات و عوارض کاهش یابد. عارضه مهم آن ایجاد فیستول مقعدی است. آبسه چگونه ایجاد میشود کریپت یا غدد کوچکی در ناحیه جدار پوششی کانال مقعد وجود دارند که ترشحاتی را تولید میکنند ترشحات ازطریق مجاری و سوراخهایی به کانال … ادامه خواندن آبسه مقعدی و درمان آن